{{{ data.variation.variation_description }}}
{{{ data.variation.price_html }}}
{{{ data.variation.availability_html }}}
توانمندی نوآوری فناورانه

تحلیل تاثیر توانمندی های نوآوری فناورانه بر تجاری سازی فناوری و عملکرد شرکت های دانش بنیان

توانمندی نوآوری فناورانه

ه‍دف از‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش، ب‍ررس‍ی‌ تأثیر توانمندی‌ های نوآوری فناورانه ب‍ر تجاری‌ سازی فناوری و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت ‌ه‍ای‌ دان‍ش‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ و در م‍رح‍ل‍ۀ‌ ب‍ع‍د، ب‍ررس‍ی‌ تأثیر ع‍ام‍ل‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و ت‍ع‍دی‍ل‌گ‍ر ن‍اپ‍ای‍داری‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ است. ج‍ام‍ع‍ۀ‌ آم‍اری‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش شامل ۸۸ نفر از مدیران ش‍رک‍ت‌های دان‍ش‌‌ب‍ن‍ی‍ان‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در ش‍ه‍رک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ می‌ باشد. داده‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ پژوهش، ب‍ه ‌وس‍ی‍ل‍ۀ‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ ج‍م‍ع‌‌آوری‌ ش‍ده‌‌اند. ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌-ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ک‍مّ‍ی است ک‍ه‌ ب‍ه ‌‌ص‍ورت‌ م‍دل‌‌س‍ازی‌ م‍ع‍ادلات‌‌س‍ازی‌ و ب‍ه‌ روش‌ ح‍داق‍ل‌ م‍رب‍ع‍ات‌ ج‍زئ‍ی‌ (ب‍ه ‌وس‍ی‍ل‍ۀ‌ ن‍رم ‌‌اف‍زار smart PLS  و SPSS ) اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍ده‌ اس‍ت. یافته ‌ها‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی ‌د‌‌هن‍د ک‍ه‌ تأثیر پنج توانمندی یادگیری، تحقیق و توسعه، برنامه ریزی راهبردی، سازمانی و تولید  ب‍ر تجاری‌ سازی در ای‍ن‌ ش‍رک‍ت ‌ه‍ا ق‍اب‍ل‌ ت‍أی‍ی‍د اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌که ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ب‍رای‌ توانمندی بازاریابی و تخصیص منابع وج‍ود ن‍دارد. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ر تأثیر م‍ث‍ب‍ت‌ و ق‍اب‍ل‌ م‍لاح‍ظۀ‌ تجاری ‌سازی فناوری ب‍ر عملکرد شرکت اش‍اره‌ دارد. از میان عوامل تأثیرگذار ناپایداری‌ های محیطی، تأثیر‌ دو متغیر ت‍ع‍دی‍ل‌گ‍ری‌ ن‍اپ‍ای‍داری‌ بازار در م‍س‍ی‍ر ب‍ی‍ن‌ تجاری‌ سازی فناوری و ع‍م‍ل‍ک‍رد شرکت ت‍أی‍ی‍د ن‍م‍ی ‌ش‍وند، اما تأثیر تعدیل‌گری ناپایداری فناوری مورد پذیرش است.

منبع خبرگزاری فارس

بدون برچسب

مطالب مرتبط

اشتغال ۳۰ هزار نفر در پارکهای علمی
محصولات نانو
دانش بنیان
حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه
دانش بنیان ها نحوه حضور موثر در مناقصات
تحقق اقتصاد مقاومتی

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا
محصولی در سبد خرید نیست