مدل درآمدی

استارت آپ ها بدون داشتن مدل درآمدی شکست می خورند

مدل درآمدی

مسکن را می شود در زمره نیازهای حیاتی هر شهروندی به حساب آورد که تامین این نیاز، دغدغه میلیون ها نفر در سراسر کشور است. استارت آپی که محمدحسین رافتنژاد آن را مدیریت میکند،
پاسخ به این دغدغه فراگیر در کشور است. استارت آپ «آی هوم» که در اواخر سال ۹۴ قدمهای اولیه راه اندازی اش برداشته شده، در ظاهر یک سایت جستوجوی املاک مثل خیلی از سایت های دیگر است، اما وقتی از خدمات متعدد این سایت استفاده میکنید، تازه متوجه می شوید که چقدر برای راه اندازی این استارت آپ زمان گذاشته شده است. رافت نژاد دانش آموخته کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف است که پس از پایان تحصیلات، حوزه تخصصیاش را تغییر میدهد و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد حوزه مارکتینگ در دانشگاه علامه طباطبایی را به پایان میرساند. با رافت نژاد، مدیرعامل استارت آپ «آی هوم»، درباره فراز و فرودهای شکل گیری این استارت آپ و تجربیاتش در این مسیر گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.

ایــن روزهــا ســایتهای زیــادی در حــوزه خریــد و فــروش مســکن فعالیــت میکننــد. اســتارت آپ «آی هــوم» چــه مزیتــی نســبت بــه آنهــا دارد؟

آی هــوم یــک وب ســایت در حــوزه امــلاک اســت کــه کارهــای بســیار ســاده و در عیــن حــال پراهمیتــی انجــام می دهــد. ایــن وب ســایت فروشــندگان و جوینــدگان ملــک را بــه هــم وصــل میکنــد. مــا بــا آژانس هــای امــلاک همــکاری داریــم و آژانس هــا فایل هایــی را کــه در اختیارشــان اســت، بــه اشــتراک می گذارنــد. مــا بــر ایــن باوریــم کــه کاربرانــی کــه در جســتوجوی ملــک هســتند، بایــد اطلاعــات کاملــی داشــته باشــند. یعنــی اگــر قصــد پیــدا کــردن ملکــی دارنــد، بایــد عکس هــا، ویدئوهــا، اماکــن عمومــی نزدیــک بــه آن محــل، جایگاهــش روی نقشــه، قیمــت و بقیــه ویژگی هــا را بداننــد. در درجــه دوم بایــد ایــن اطلاعــات کامــلا جامع باشــد. یعنــی تعداد بســیار زیــادی فایــل ملــک روی ســایت باشــد. در حــال حاضــر در تهــران مشــغول فعالیــت هســتیم کــه البتــه فعالیتهــای مــا بــه زودی در شــهرهای دیگــر نیــز گســترش می یابــد. از طــرف دیگــر بایــد ایــن خدمــات، آســان بــه دســت مــردم برســد. بــه همیــن دلیــل اســتفاده از وب ســایت مــا رایــگان اســت و بــدون هیــچ نــوع پرداختــی میتــوان با کســی کــه آگهــی را در ســایت درج کــرده، تمــاس گرفــت.

الان بــا چنــد نیــروی انســانی ایــن وبســایت را اداره میکنیــد؟

در کل مجموعــه آی هــوم نزدیــک بــه ۱۳۰ نفــر پرســنل دارد  کــه همــه از فارغ التحصیــلان بهتریــن دانشــگاه های ایــران مثــل دانشــگاه شــریف، تهــران، امیرکبیــر و… هســتند. خــدا را شــکر در ایــن یــک ســالی کــه مجموعــه در حــال فعالیت اســت، پیشــرفت بیــش از ۶۰۰ درصــد را تجربــه کرده ایــم.

مــن جــواب ســوالم را نگرفتــم. ایــن اســتارت آپ چه ویژگــی برتــری نســبت بــه ســایر رقبــای خــود دارد؟ چــه کمبــودی در ایــن حــوزه احســاس کردیــد کــه بــه ســمت راه انــدازی اســتارت آپ « آی هــوم» رفتیــد؟

وب ســایت های امــلاک تقریبــا از ۲۰ ســال پیــش شــروع بــه کار کرده انــد و وب ســایت های تخصصــی طبقه بنــدی ملــک فقــط در حــوزه ملــک کار می کننــد. بــا مطالعــه ای کــه بــر روی ایــن وب ســایت ها در سراســر دنیــا انجــام شــد و همینطــور نیازســنجی کــه در حــوزه ملــک ایــران انجــام دادیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بزرگتریــن مشــکلات حــوزه ملکــی ایــران، عــدم شــفافیت در بــازار اســت.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه اطلاعــات به ســختی بــه دســت کاربــران میرســد. معمــولا بایــد بــا اســتناد بــه کمتــر از ۱۵ کلمــه در یــک کادر آگهــی روزنامــه، برونــد و ملــک را شناســایی کننــد کــه این کار و ســایر محدودیت هــای دیگــر، انتخــاب ملــک را بــرای کاربــران دشــوار می کنــد.

یکــی از بزرگتریــن مزیت هایــی کــه ایــن مجموعــه دارد ایــن اســت کــه بــه واســطه مطالعــات بســیار خوبــی کــه انجــام شــده توانســته ایم خیلــی از ویژگی هــای مثبتــی را کــه در ایــن حــوزه در دنیــا اتفــاق افتــاده، کســب کنیــم و بــا  بومی ســازی آنهــا، بــه صــورت برنامه هایــی موفــق در آی هــوم پیــاده کنیــم. وب ســایت های دیگــری کــه در ایــن حــوزه کار می کننــد، بــه جرئــت میگویــم کــه هیچکــدام در ســطح مجموعــه آی هــوم نیســتند و بیزینس هــای کوچکــی قلمــداد می شــوند.
بیزینس مــدل آی هــوم متفــاوت اســت، بــه طــوری کــه بــا آژانس هــای امــلاک در ارتبــاط اســت و البتــه بــه صــورت رایــگان بــا ایــن آژانس هــا فعالیــت نمی کنــد. یعنــی تمامــی آژانس هــای امــلاک در صــورت همــکاری بــا مــا موظــف بــه پرداخــت مبالغــی هســتند.
وقتــی بحــث پــول بــه میــان می آیــد، طبیعتــا دیتاهایــی کــه روی وب ســایت می آیــد، ارزش دارنــد، چــون آژانس هــا بــرای قــرار دادن آن آگهــی روی وب ســایت، پــول پرداخــت کرده انــد و طبیعتــا دیتایــی تمیزتــر و به روزتــر بــه مشــتری ارائــه می دهنــد.

مزیــت دیگــر ایــن مجموعــه هــم تیــم اجرایــی ماســت. یــک تیــم کامــلا منحصربه فــرد داریــم، بــه طــوری کــه در محــل حاضــر می شــوند و از ملک هــا عکاســی می کننــد و اطلاعــات دقیــق تصویــری را اینگونــه در وب ســایت منعکــس می کننــد. حــوزه اجــرای ایــن ایــده و اینکــه اطلاعــات بــه بهتریــن نحــو وارد وب ســایت شــوند، نقطــه قــوت ایــن مجموعــه اســت کــه باعــث شــده از دیگــر مجموعه هایــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد، متمایــز شــویم.

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکتهای فناوری خارجی به ایران می آیند
چالش 30 روز برای تغییر
زیست بوم شریف
تحقق اقتصاد دانش بنیان
استارتاپ
ویژگی یک کارآفرین موفق

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا