سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر نیازمند قانون گذاری است / گفتگو با مهرناز حیدری

سرمایه گذاری خطرپذیر

« اگرچه تقاضای تامین مالی از سوی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بیشتر از عرضه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور است، اما باید به این موضوع هم توجه کنیم که همه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان آمادگی جذب سرمایه را ندارند. به عبارت دیگر بخشی از این تقاضا واقعی نیست. لازم است استارت آپ ها هم به اندازه کافی برای جذب سرمایه آماده باشند.» اینها بخشی از گفته های مهرناز حیدری، دبیر انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشوراست که در گفتوگو با دانش بنیان به وضعیت وی سی ها یا همان شرکت های فعال در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران و چالشهای پیش روی این شرکتها میپردازد. حیدری اعتقاد دارد سرمایه گذاران خطرپذیر آماده پذیرش ریسک های «واقعی» استارت آپ های «واقعی» هستند. یعنی استارت آپی که تیمی خوب و «پای کار »داشته باشد، فقط کپیبرداری از ایده استارت آپ خارجی و (از آن بدتر استارت آپ داخلی) نباشد، ارزش پیشنهادی خوبی برای نیازهای واقعی جامعه شناسایی کرده باشد و نسبت به کسبوکار و نیازهای مالی آن واقع بینانه برخورد کند، از نظر سرمایه ّگذار باارزش است. بنابراین افزایش صرفا کمی تعداد استارت آپ ها نمیتواند سرمایه گذاران را مجاب به سرمایه گذاری کند، بلکه کیفیت استارت آپ ها برای سرمایه گذاران اهمیت دارد.

بگذاریــد همیــن ابتــدا سرراســت بپرســیم کــه بــه اعتقــاد شــما چــرا وضعیــت وی ســی ها در ایــران چنــدان مطلــوب نیســت؟

بــه اعتقــاد مــن وضعیــت صنعــت وی ســی در ایــران نیــز هماننــد ســایر صنایــع دیگــر وابســته بــه وضــع عمومــی اقتصــاد کشــور اســت. پیــش از ایــن و تــا زمانــی کــه ســرمایه گذاری در امــلاک و مســتغلات، ارز، صنایــع بالادســتی و حتــی ســپرده گذاری در بانــک ارزش افــزوده بیشــتری داشــت، عمــده ســرمایه گذاران حاضــر بــه ریســک کــردن منابــع مالــی خــود در ســرمایه گذاری خطرپذیــر نبودنــد، امــا در دو، ســه ســال اخیــر اتفاقــا شــاهد علاقــه ســرمایه گذاران اعــم از حقیقــی و حقوقــی بــه ســمت ســرمایه گذاری خطرپذیــر هســتیم؛ هرچنــد هنــوز پذیــرش ریســک ایــن نــوع ســرمایه گذاری بــرای بســیاری از علاقه منــدان دشــوار اســت. عــلاوه بــر ایــن نــوع ســرمایه گذاری نیازمنــد صبــوری بــرای بازگشــت ســرمایه اســت، زیــرا حداقــل پنــج ســال طــول می کشــد تــا ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه بــه ثمــر بنشــیند. نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه اگــر ســاختار مناســب ســرمایه گذاری خطرپذیــر را در نظــر بگیریــم، ســرمایه گذاران عمومــی می بایســت به اصطــلاح شــرکای بــا مســئولیت محــدود( LP ) بماننــد و مســتقیما وارد عرصــه نشــوند و مدیریــت ســرمایه های خــود را در اختیــار اشــخاص و شــرکت های متخصــص وی ســی ( به اصطــلاح GPهــا) قراردهنــد، زیــرا مدیریــت ســرمایه گذاری خطرپذیــر نیازمنــد تخصــص، تجربــه و شــناخت نســبت بــه حــوزه استارت آپ هاســت، در حالــی کــه بســیاری از ســرمایه گذاران عمومــی ممکــن اســت نتواننــد تعامــل ســازنده بــا اســتارت آپ ها را تجربــه کننــد.موضــوع آخــر هــم بحــث توســعه ســبد ســرمایه گذاری اســت. مدیریــت تخصصــی ویســی از طریــق ایجــاد ســبد ســرمایه گذاری بــا اســتفاده از منابعــی کــه ســرمایه گذاران عمومــی در اختیارشــان میگذارنــد، ریســک را تــا حــد زیــادی پوشــش میدهــد، امــا اگــر ســرمایه گذاران عمومــی شــخصا وارد ایــن عرصــه شــوند، شــاید نتواننــد ســبد ســرمایه گذاری متنوعــی شــکل دهنــد و بــه ایــن ســبب ریســک کار خــود را بــه طــور غیرحرفــ های بــالا میبرنــد. بنابرایــن اگرچــه تاکنــون تمایــل از ســوی ســرمایه گذاران بــه حــوزه وی ســی انــدک بــوده، امــا اخیــرا در عمــل شــاهد ابــراز تمایــل و علاقه منــدی ســرمایه گذاران مختلــف بــه ایــن حــوزه هســتیم کــه اگــر ســازوکار درســتی اتخــاذ کننــد مســلما بــه زودی شــاهد توســعه ایــن صنعــت خواهیــم بــود.

فکــر می کنیــد پیشنیــاز فعالتــر شــدن وی ســی در ایــران چیســت؟

بــرای آنکــه عرضــه ســرمایه گذاری خطرپذیــر  بیشــتر شــود بایــد شــاهد افزایــش تعــداد نهادهــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر در کشــور باشــیم؛ به خصــوص افزایــش ایــن نهادهــا در همــه مراحــل رشــد شــرکت های نــوآور. در حــال حاضــر تــوازن ســرمایه گذاری در همــه مراحــل رشــد شــرکت های نــوآور وجــود نــدارد؛ یکبــاره همــه علاقه منــد بــه راه انــدازی شــتاب دهنده بــرای مرحلــه پیش بــذری می شــوند، یــا تعــداد ســرمایه گذارانی کــه علاقه منــد بــه ســرمایه گذاری در مرحلــه بــذری هســتند بیشــتر اســت، ولــی بــرای جــذب ســرمایه دوره هــای بعــدی همــان اســتارت آپ ها، نهادهــای در دســترس بســیار اندکــی وجــود دارنــد. یــک دلیــل عمــده میتوانــد ایــن باشــد کــه هنــوز ریســک پذیری ســرمایه گذاران بــرای در اختیــار گذاشــتن سرمایه شــان بــه مدیــران وی ســی ها کــم اســت. در عیــن حــال نهادهــای تخصصی ســرمایه گذاری خطرپذیــر در کشــور کــه بتواننــد مدیریــت ســرمایه گذاری را به خوبــی انجــام دهنــد (GPهــا) انگشت شــمارند. بنابرایــن شــکلگیری بیــش از پیــش و متــوازن نهادهــای تخصصــی ســرمایه گذاری خطرپذیــر پیشنیــاز فعالتــر شــدن ایــن حــوزه اســت، وگرنــه بــه نظــر میرســد از جهــت امــکان تزریــق ســرمایه بــه ایــن نهادهــا مشــکل چندانــی در میــان ســرمایه گذاران عمومــی نداریــم.

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکتهای فناوری خارجی به ایران می آیند
چالش 30 روز برای تغییر
زیست بوم شریف
تحقق اقتصاد دانش بنیان
استارتاپ
ویژگی یک کارآفرین موفق

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا