بازار محصولات دانش بنیان

کمک به ایجاد بازار محصولات دانش بنیان

بازار محصولات دانش بنیان

بســیاری از مخاطبــان مــا هنــوز بــا ماهیــت درســت معاونــت نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری آشــنایی ندارنــد. کارکــرد ایــن معانــت چیســت؟ آیــا تســهیلات خاصــی ارائــه می د هیــد ؟

اولیــن از همــه چیــزی کــه بایــد در مــورد معاونــت نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری بدانیــم ایــن اســت کــه اینجــا جایــی نیســت کــه کســانی کــه نیازمنــد تســهیلات هســتند، بــه آن مراجعــه کننــد.
معاونــت نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری، همانطــور کــه از اســمش برمی آیــد، در تــلاش اســت کــه کمــک کنــد بــه گســترش نــوآوری و تجاری شــدن فناوری هــا. مــا در ســال های بعــد از انقــلاب عمــده تلاش هایمــان معطــوف بــه عرضــه یــک محصــول بــوده اســت. یعنــی مثــلا آمــوزش عالــی را گســترش دادیــم، پژوهــش را گســترش دادیــم، بعــد هــم آمدیــم و مراکــز رشــد را ایجــاد کردیــم.

الان شــرکتهای دانش بنیــان بــه وجــود آمدهانــد، مــا هــم از ایــن شــرکت ها حمایــت می کنیــم، وام میدهیــم و تحــت حمایــت پارک هــای فنــاوری قــرار می گیرنــد. در نهایــت همــه اینهــا منجــر بــه عرضــه یــک محصــول می شــود؛ ولــی هنــوز تکلیــف ایــن محصــول معلــوم نیســت کــه بایــد کجــا و چطــور فــروش بــرود. ایجــاد بــازار بــرای ایــن محصــولات و کمــک بــه تجاری ســازی فنــاوری، گرفتــن اســتانداردها، شــرکت کــردن آســانتر در مناقصه هــا، تحریــک تقاضــا و… وظایفــی اســت کــه معاونــت نــوآوری و تجاریســازی فنــاوری بــه عهــده دارد.

جزئی تــر میفرماییــد کــه در هــر بخــش چــه اقداماتــی انجــام دادهایــد؟

بــرای رســیدن بــه اهدافمــان در معاونــت نــوآوری و تجاری ســازی فنــاوری یکســری اقدامــات انجــام دادیــم کــه مهمترینــش در حــوزه بــازار محصــولات دانش بنیــان راه انــدازی و برگــزاری نماشــگاه تجهیــزات ســاخت ایــران بــود و پنــج دوره ایــن نمایشــگاه برگــزار شــده اســت.

بدون برچسب

مطالب مرتبط

عایق حرارتی مناسب چه ویژگی های دارد  
آب‌بندی چاله آسانسور
رفع نم و رطوبت بدون تخریب
بام سبز چیست
نانو تکنولوژی

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا