اقتصاد مقاومتی

شرکت های دانش بنیان قلب تپنده اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

پرویــز کرمــی، دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، در برنامــه «تیتــر امشــب» شــبکه خبــر صــدا و ســیمای جمهــوری اســلامی ایــران بــه تبییــن نقــش شــرکتهای دانش بنیــان در اشــتغالزایی و تولیــد ثــروت پرداخــت و گفــت: «در فضــای اقتصــاد مقاومتــی کنونــی در کشــور شــرکتهای دانش بنیــان قلــب تپنــده اقتصــاد کشــور هســتند، لــذا در شــرایط کنونــی دیگــر نمیتــوان دانشــجویان را بــه عنــوان تکنســین بــه خــارج فرســتاد، بلکــه بایــد از تــوان و نیــروی فکــر همیــن جوانــان در قالــب شــرکت دانش بنیــان اســتفاده کــرد. در حــال حاضــر تنهــا شــرکتهای دانش بنیــان هســتند کــه میتواننــد در کنــار اشــتغالزایی، بــه تولیــد ثــروت در کشــور کمــک کننــد.» 

کرمــی، دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان، بــا ارائــه تاریخچــهای از قانــون حمایــت از شــرکتهای دانش بنیــان گفــت: «در ســال ۸۹ مجلــس قانــون حمایــت از شــرکتهای دانش بنیــان را تصویــب کــرد کــه تــا ســال ۹۲ ایــن قانــون عمــلا معطــل بــود. بــرای احیــای ایــن قانــون کارگروهــی تشــکیل شــد کــه صلاحیــت شــرکتهای دانش بنیــان را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد. ایــن کارگــروه از وزارتخانه هــای صنعــت، بهداشــت، علــوم، دفــاع، رفــاه و صنــدوق نــوآوری شــکوفایی کــه یکــی از پایه هــای ایــن شــرکتهای دانش بنیــان اســت، تشــکیل شــده اســت و دبیرخانــه کارگــروه در معاونــت علمــی رئیس جمهــور است. » 

او افــزود: «در ســال ۹۲ ده شــرکت دانش بنیــان داشــتیم، امــروز ۳۱۱۹ شــرکت دانش بنیــان داریــم. موضــوع شــرکت دانش بنیــان در ابتــدا یــک راهبــرد درازمــدت بــود، امــا امــروز بــه گفتمــان تبدیــل شــده اســت. رهبــر معظــم انقــلاب بــه عنــوان شــخص اول مملکــت بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد. رئیس جمهــور، مجلــس، آحــاد مــردم، دانشــگاهیان و تمــام بازیگرانــی کــه در زیســت بوم فنــاوری بازیگــران اصلــی شــرکتهای دانش بنیــان هســتند، بــه ایــن موضــوع واقفنــد کــه راه نجــات اقتصــاد کشــور، راه توجــه بــه نیــروی انســانی خــلاق و کارآمــد در کشــور، فقــط از طریــق شــرکتهای دانش بنیــان میگــذرد.

ســی هــزار میلیــارد تومــان ارزش دارایــی بــوده کــه ایــن شــرکتها بــرای کشــور خلــق کردهانــد و ۱۵ هــزار نفــر اشــتغال زایی کرده انــد. رشــد و آتیــه خوبــی را بــرای کشــور میبینیــم، چــون جامعــه جــوان و خــلاق مــا در حــال ورود بــه ایــن بــازار اســت. کاری کــه معاونــت علمــی بــه عنــوان راهبــرد در کنــار کارهــای خــود در نظــر گرفتــه هدایــت، حمایــت و ســاماندهی ایــن شرکت هاســت.

 نقش شرکت های دانش بنیان در اشتغال زایی و تولید ثروت

دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان، شــرکت های دانش بنیــان را در ســه حیطــه نوپــا، تولیــدی و صنعتــی تقســیم بندی کــرد و افــزود: «هــر شــرکتی کــه در هــر موضوعــی صاحــب ایــده باشــد و توانــی بــرای اجــرای طرحــش داشــته باشــد، میتوانــد از تســهیلات حمایتــی شــرکتهای دانش بنیــان بهره منــد شــود. البتــه ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه یــک چنیــن شــرکتهایی نیابــد دولتــی یــا شــبهدولتی باشــند، بلکــه بایــد بــه طــور کامــل توســط بخــش خصوصــی اداره شــوند.»

بــه گفتــه کرمــی همــه شــرکتهایی کــه تمایــل بــه دریافــت تســهیلات دارنــد، بایــد دانش بنیــان باشــند.دبیــر ســتاد توســعه فرهنــگ اقتصــاد دانش بنیــان دربــاره پایــه و اســاس شــرکتهای دانش بنیــان گفــت: « دانشــگاه ها، مراکــز رشــد، وی ســی ها، مراکــز شــتاب دهنده و پارکهــای علــم و فنــاوری پایــه و اســاس شــرکتهای دانش بنیــان را تشــکیل میدهنــد. صاحبــان شــرکتهای دانش بنیــان در ابتــدا یــک تولیدکننــده هســتند کــه در مرحلــه بلــوغ تبــدل بــه شــتاب دهنده میشــوند و در ایــن حالــت جدیــد خــود قادرنــد از ســایر شــرکتهای نوپــا حمایــت کنند.»

 او بــا اشــاره بــه اینکــه در ســرمایه گذاریهای نویــن برخــلاف ســرمایه گذاری های ســنتی کــه بیشــتر روی معــادن یــا نفــت و گاز صــورت میگرفــت، امــروز روی فنــاوری و علــوم نویــن صــورت میگیــرد، گفــت: «در حمایــت از مالکیــت معنــوی، دولــت لایحــهای را تقدیــم مجلــس کــرده کــه براســاس آن از پایایــی شــرکتهای دانش بنیــان بــه گونــهای حمایــت میشــود کــه اگــر فــرد در شــرکتی مشــابه در خــارج کار میکــرد از همــان تســهیلات بهره منــد میشــد.» بــه گفتــه کرمــی در حــال حاضــر ۵۰ میلیــون موبایــل در کشــور فعــال اســت کــه هــزاران شــرکت مختلــف میتواننــد بــرای شــبکه های مجــازی آن تولیــد محتــوا کننــد کــه ایــن بــه معنــای ۱۴۵ هــزار میلیــارد تومــان درآمــدی اســت کــه میتوانــد جــذب اقتصــاد کشــور شــود.

بدون برچسب

مطالب مرتبط

شرکتهای فناوری خارجی به ایران می آیند
چالش 30 روز برای تغییر
زیست بوم شریف
تحقق اقتصاد دانش بنیان
استارتاپ
ویژگی یک کارآفرین موفق

دیدگاهی بنویسید

*

code

بالا