هیدروژن پراکسید

0 سفارش
#asan2320
موجود است
تماس بگیرید

توضیحات

هیدروژن پراکسید

خصوصیات

فرمول شیمیای (H۲O۲)

 

هیدروژن پراکسید یا آب‌اکسیژنه 

یک اکسنده متداول است که به عنوان سفید کننده استفاده می‌شود. 

برچسب

بالا